2016-03-11
Od kiedy obowiązek stosowania JEDZ-a w zamówieniach publicznych w Polsce?

Trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Tymczasem coraz bliżej dzień 18 kwietnia 2016 roku. To nie tylko termin na transpozycję do krajowego porządku prawnego regulacji zawartych w nowych dyrektywach zamówieniowych – co powszechnie wiadomo – ale także data, od której należy stosować określony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia:

"Od chwili wejścia w życie krajowych środków wdrażających dyrektywę 2014/24/UE, a najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2016 r., do celów sporządzenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 59 dyrektywy 2014/24/UE, stosuje się standardowy formularz określony w załączniku 2 do niniejszego rozporządzenia."

Warto przypomnieć, że rozporządzenie to obowiązuje bezpośrednio w Polsce bez potrzeby implementacji do polskiego systemu prawnego.

Oznacza to, że niezależnie od tego, czy Polska upora się z zadaniem transpozycji dyrektyw zamówieniowych do polskiego prawa w terminie wskazanym w art. 90 ust 1 nowej dyrektywy klasycznej (art. 106 ust. 1 nowej dyrektywy sektorowej), najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2016 r. istnieć będzie obowiązek stosowania przepisów ww. rozporządzenia, a zatem także i formularza standardowego dokumentu zamówienia, określanego zazwyczaj skrótowo ESPD lub JEDZ.

Z wyżej wspomnianych przepisów dyrektyw wynika co prawda prawo do odroczenia w czasie stosowania JEDZ do dnia 18 kwietnia 2018 r. (art. 90 ust. 3 dyrektywy klasycznej, który stanowi, że „Niezależnie od ust. 1 niniejszego artykułu państwa członkowskie mogą odroczyć stosowanie art. 59 ust. 2 do 18 kwietnia 2018 r.”), jednak odroczenie to dotyczy tylko elektronicznej formy tego dokumentu. Wniosek taki wspiera treść załącznika nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia, w którym wskazano wprost, że:

„Zgodnie z art. 59 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE jednolity europejski dokument zamówienia przedstawia się wyłącznie w formie elektronicznej, jednakże stosowanie tego przepisu może zostać odroczone najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r. Oznacza to, że najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r. możliwe będzie stosowanie zarówno wersji w pełni elektronicznej, jak i papierowej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.”

Bezpośrednie stosowanie dyrektywy i rozporządzenia

Ponadto, wydaje się, że art. 59 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE, który dotyczy składania JEDZ w postępowaniu, spełnia warunki do uznania jego bezpośredniej skuteczności w sytuacji, gdy Polska nie wdroży go do dnia 18 kwietnia 2018 r. Jest on bowiem wystarczająco precyzyjny i bezwarunkowy, jego stosowanie nie jest uzależnione od dalszych działań ze strony organów państwa członkowskiego i wynika z niego określone prawo wykonawcy (jako jednostki) wobec państwa tj. prawo złożenia JEDZ jako dowodu wstępnego zastępującego zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie na potwierdzenie, że spełnia on określone warunki postępowania.

Jeśli weźmiemy pod uwagę bezpośrednie stosowanie art. 59 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE oraz przepisów rozporządzenia, oznacza to, że najpóźniej w dniu 18 kwietnia br. powstanie obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia, gdyż dyrektywa i rozporządzenie nie zawierają przepisów przejściowych, tj. nie określają, czy w postępowaniach wszczętych przed dniem powstania obowiązku stosowania JEDZ można stosować dotychczasowe przepisy. Inaczej byłoby, w naszej ocenie, gdyby do dnia 18 kwietnia 2016 r. weszłaby w życie nowelizacja ustawy Pzp, która w przepisach przejściowych uregulowałby wyraźnie, iż do postępowań wszczętych przed datą 18 kwietnia 2016 r. stosuje się dotychczasowe regulacje.

Naszym zdaniem oznacza to, że w braku implementacji nowych dyrektyw unijnych do dnia 18 kwietnia 2016 r. zamawiający we wszystkich postępowaniach, w których termin składania wniosków lub ofert upływa w dniu 18 kwietnia 2016 r. lub później, powinni w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówieniach umożliwić przedłożenie JEDZ przez wykonawców i osoby trzecie udostępniające swe zasoby wykonawcy.

Natomiast, jeśli zamawiający w opisywanych wyżej okolicznościach zaniechają wskazania w dokumentacji przetargowej obowiązku przedłożenia JEDZ, wydaje się, że wykonawcy będą uprawnieni przedłożyć samodzielnie taki dokument (w tym dla podmiotów udostępniających zasoby), który jako dowód wstępny zastąpi zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie na potwierdzenie, że dany wykonawca spełnia określone warunki postępowania. Należy jednak zwrócić uwagę, że w świetle dotychczasowego brzemienia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokument ten nie podlegałby procedurze uzupełnienia.

Jak to reguluje obecny projekt nowelizacji?

Zgodnie z obecnym projektem nowelizacji (z dnia 8 marca 2016 r.): "Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz do odwołań i skarg do sądu dotyczących tych postępowań stosuje się przepisy dotychczasowe" (art. 11), jednak w odniesieniu do JEDZ-a został zaproponowany przepis szczególny w art. 13:

Art. 13. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r. jednolity europejski dokument zamówienia składa się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16).”

Nie jest do końca jasne, czy ww. przepis stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 11. Wydaje się, że projektowany przepis przejściowy oznacza, że obowiązek stosowania dokumentu JEDZ w wersji papierowej powstaje we wszystkich postępowaniach wszczętych przed dniem 18 kwietnia 2018 r., tj. także w postępowaniach wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Ponieważ JEDZ należy zgodnie z rozporządzeniem Komisji 2016/7 stosować najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2016 r., to w związku z art. 13 projektu ustawy Pzp jeśli termin składania ofert lub wniosków upływać będzie w dniu 18 kwietnia 2016 r. lub później, obowiązek stosowania JEDZ dotyczyć będzie także postępowań wszczętych przed dniem 18 kwietnia 2016 r

Rozwiązanie niemieckie

Warto zatem wskazać, że w Niemczech projektowane przepisy nowelizujące prawo zamówień publicznych w związku z transpozycją dyrektyw inaczej kształtują zasady stosowania JEDZ w postępowaniu. Ustawodawca niemiecki zamierza umożliwić wykonawcom składanie JEDZ, lecz nie przymusza ich do tego. Zamawiający mogą w dalszym ciągu wymagać wszystkich dotychczasowych dokumentów i oświadczeń, muszą jednak umożliwić składanie JEDZ. Jednak złożenie JEDZ przez wykonawcę oznacza, że jest to wstępny dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia i nie musi on wraz z JEDZ-em składać dokumentów i oświadczeń potwierdzających te okoliczności. Zamawiający może na późniejszym etapie postępowania żądać części lub wszystkich tych dokumentów i oświadczeń, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla właściwego przeprowadzenia postępowania. Co do zasady, dopiero przed udzieleniem zamówienia wykonawca składający JEDZ obowiązany będzie przedłożyć te dokumenty i oświadczenia.

Omawiana kwestia jest niezwykle ważna dla praktyki i ważności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym tych, które już teraz się toczą, lecz termin złożenia oferty lub wniosku upłynie po dacie 18 kwietnia 2016 r. (lub po dacie wejścia w życie nowelizacji).

Zapraszamy do dyskusji.

 

Współautorami tego wpisu są: Tomasz Zalewski i dr Aneta Wala

.

Komentarze
martino: ale projektowany art 26 ust 3 zawiera możliwości uzupełnienia jedz
2016-03-14

Tomasz Zalewski (autor): Opisywaliśmy sytuację, gdyby nie doszło do wejścia w życie nowelizacji do dnia 18 kwietnia br. Wówczas ewentualnie złożony JEDZ nie mógłby być uzupełniony na podstawie obecnych przepisów.
2016-03-14

Kacper Sampławski: Dzień dobry, Pozwolę sobie nie zgodzić się z wnioskami artykułu. Ani z przepisów nowych dyrektyw UE, ani rozporządzenia ws. JEDZ nie wynika, aby nowy reżim miał charakter retrospektywny, tj. znajdował zastosowanie do postępowań ogłoszonych na podstawie "starych" przepisów, w których termin składania ofert upływa po dniu 18.04.2016. Retrospektywności nie można domniemywać gdyż godzi to w zasadę pewności prawa. Zatem do postępowań ogłoszonych przed dniem 18.04.2016 stosuje się zatem "stary" reżim zamówień publicznych, czyli bez JEDZ. Pogląd taki jest uzasadniony w świetle orzecznictwa ETS dot. międzyczasowego stosowania dyrektyw zamówieniowych (por. C-337/98 KE v. Francja). Pozdrawiam, KS
2016-04-19

Tomasz Zalewski (autor): Dziękuję za bardzo ciekawy komentarz i przywołane w nim orzeczenie. Wydaje mi się jednak, że wynika z niego raczej zasada, iż stare przepisy stosuje się do zakończonych etapów postępowania, natomiast do otwartych etapów, takich jak etap składania wniosków lub ofert, które zakończą się po upływie terminu na implementację, stosuje się już przepisy nowe. Taki wniosek wynika z pkt 59 sprawy C-76/97 oraz pkt 39 przywołanej przez Pana sprawy C-337/98. Pkt 39 brzmi następująco: Whilst the judgment in Tögel, cited above, concerned a contract already concluded before the expiry of the period prescribed for the transposition of Council Directive 92/50/EEC of 18 June 1992 relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts (OJ 1992 L 209, p. 1), the general principle set out in it can none the less be applied to all the stages of a procedure for the award of a contract which are completed before the expiry of the period prescribed for transposition of a directive but form part of a procedure which ended after that date. Ponadto przepisy rozporządzenia w sprawie JEDZ nie zawierają przepisów przejściowych, a stosuje się je bezpośrednio od 18 kwietnia.
2016-04-19

Magdalena Falkowska: Treść art. 26 ust. 3 ustawy PZP w obecnym brzmieniu dotyczy uzupełniania oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 PZP. Przepis art. 25 ust. 1 nie wymienia tych dokumentów, wskazuje tylko ogólnie, że chodzi o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Skoro JEDZ na mocy rozporządzenia i w związku upływem terminu wdrożenia dyrektyw, dołącza do grona tych dokumentów, to czy nie można uznać, że treść art. 26 ust 3 należy interpretować z uwzględnieniem tego faktu. W efekcie uznać, że JEDZ podlega uzupełnieniu.
2016-04-20

Aneta Wala (autor): Zgadzamy się, że art. 26 ust. 3 ustawy Pzp odwołuje się do dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1, które dotyczą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Tym niemniej, literalnie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp wspomina o dokumentach, których może żądać zamawiający. Ponieważ zamawiajacy w "dotychczasowych" postępowaniach, nie żadał JEDZ (i nie wskazywał ich w ogloszeniu lub SIWZ), to jest wysoce wątpliwe, czy może wzywać do uzupełnienia dokumentu, który wykonawca złoży samodzielnie w oparciu o przepisy nowych dyrektyw. Ponadto jak wykonawca w ogóle nie złoży JEDZa, to na podstawie art. 26. ust. 3 zamawiający nie może wezwać go do uzupełnienia tego dokumentu. Uprawnienie do złożenia JEDZa z powołaniem się na bezpośrednie stosowanie dyrektywy ma tylko wykonawca. Poza tym projektowana nowelizacja ustawy Pzp rozdziela oświadczenie z art. 25a ust. 1 (odpowiednik art. 25 ust.1) oraz JEDZ w art. 25a ust. 2 i w projektowanym art. 26 ust. 3 odrębnie jako uzupełnialne określa się dokumenty z art. 25a ust. 1 oraz odrębnie wymienia się jednolity dokument. To wszystko razem wskazuje na ryzyko, że jednak JEDZa nie można będzie uzupełnić na podstawie dotychczasowej ustawy Pzp.
2016-04-20
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)orzecznictwo TS (32)
zamówienia publiczne (31)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)varia (18)polityka unijna (18)harmonizacja (18)KIO (17)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)wykonawca zagraniczny (9)konsorcjum (8)JEDZ (8)podwykonawca (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)Prezes UZP (6)SIWZ (6)wykonawcy (5)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)kryteria oceny ofert (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)unijny rynek zamówień publicznych (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję