2016-12-09
JEDZ – elektroniczny formularz nie całkiem doskonały

Na niedawnym spotkaniu w ramach Akademii EuroZamówień rozmawialiśmy o Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówieniowym (JEDZ). Mówiliśmy m.in. o możliwości elektronicznego wypełniania dokumentu przy pomocy specjalnego serwisu przygotowanego przez Komisję Europejską. W ramach dyskusji okazało się, że niestety z doświadczeń uczestników spotkania wynika, że JEDZ przygotowany za pomocą tego serwisu może zawierać błędy!

Jedna z uczestniczek wskazała, że dokument przygotowany przy pomocy tego narzędzia zawiera różnice w stosunku do formularza dołączonego do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

TAK czy NIE?

Przykładowo – pytanie w części III. B formularza JEDZ w wersji z rozporządzenia brzmi:

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Na pytanie to wykonawca powinien odpowiedzieć TAK, aby potwierdzić, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Jednak jeśli skorzystamy z ww. serwisu do przygotowania JEDZ, w tym miejscu formularza powinniśmy udzielić odpowiedzi NIE! Pytanie to nie tylko zostało podzielone na dwa odrębne pytania, ale zawiera istotną różnicę w brzmieniu. Pytania te brzmią tak:

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Co do zasady nie ma różnicy merytorycznej pomiędzy tymi pytaniami (niedopuszczanie się naruszeń jest równoważne potwierdzeniu, że się wywiązało z zobowiązań), jednak – co istotne – na pytanie z rozporządzenia KE odpowiedzieć należy „TAK”, a na pytanie z omawianego narzędzia należy odpowiedzieć „NIE”.

Opisany problem występuje także w wersji anglojęzycznej (a także w innych językach).

GITHUB – współpraca nad udoskonaleniem narzędzia do wypełniania JEDZ

Badając tę sprawę ustaliłem, że istnieje specjalne narzędzie do zgłaszania takich błędów (na platformie GITHUB), zawierające jednocześnie repozytorium wszystkich dotychczas zgłoszonych błędów i udzielonych odpowiedzi. Wykrytych błędów – jak się okazuje – było całkiem sporo (zobacz tutaj), ale są regularnie usuwane.

Opisany wyżej problem został formalnie zgłoszony (zobacz tutaj) przy pomocy Timo Rantanen (któremu dziękuję za bezinteresowne wsparcie).

Na zgłoszony problem została udzielona następująca odpowiedź:

This is intentional. The questions in the exclusion grounds are phrased in a way that the EO has to say "No" to say he is "ok"

  • Do you take medication?
  • Do you drink more than one glass of alcohol per day?
  • Have you been in the hospital in the last 6 months?
  • Are you bankrupt?
  • Have you breached the obligation to pay taxes?

Answering sometimes YES and sometimes NO is not user friendly...

Mówiąc krótko, autorzy serwisu do wypełniania JEDZ w taki sposób sparafrazowali pytania dotyczące podstaw wykluczenia, aby na wszystkie z nich wykonawca musiał odpowiedzieć NIE dla wskazania, że nie podlega wykluczeniu. Nie sposób odmówić temu argumentowi racji – rzeczywiście na inne pytania dotyczące podstaw wykluczenia wykonawca odpowiada NIE i może tak samo "z rozpędu" odpowiedzieć na pytanie dotyczące jego obowiązków podatkowych.

Czy skorzystanie z narzędzia do wypełniania JEDZ może oznaczać problemy dla wykonawcy?

Tu powstaje problem polegający na tym, że JEDZ wypełniony przy pomocy ww. serwisu nie będzie do końca zgodny z treścią formularza z rozporządzenia. Z drugiej strony jednak samo rozporządzenie w kilku miejscach odsyła wprost do tego serwisu. Przewiduje, że serwis ten ma m.in. umożliwić wykonawcom wydrukowanie papierowej wersji tego dokumentu wypełnionego w postaci elektronicznej, który to wydruk można będzie następnie przesłać instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu, korzystając ze środków komunikacji innych niż środki elektroniczne.

Czy zatem dokument JEDZ wypełniony przy pomocy omawianego serwisu będzie prawidłowy, mimo że jego treść będzie odbiegała od wzoru z rozporządzenia? Moim zdaniem tak i złożenie takiego dokumentu nie powinno prowadzić do wszczęcia procedury uzupełniania. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca składa oświadczenie z informacjami stanowiącymi wstępne potwierdzenie, że wykonawca m.in. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku postępowań powyżej progów unijnych oświadczenie to składa w formie jednolitego dokumentu czyli JEDZ. Jeśli zatem oświadczenie zawiera wszystkie wymagane informacje niezbędne do potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia, różnice w sformułowaniach nie powinny powodować negatywnych konsekwencji dla wykonawcy – zwłaszcza, że jedynym jego zawinieniem byłoby skorzystanie z „oficjalnego” narzędzia stworzonego przez Komisje Europejską i wprost wskazanego w treści rozporządzenia

Plany na przyszłość 

Udało mi się dowiedzieć, że jeszcze w tym roku szykowana jest nowa wersja serwisu („Christmas Edition”), która ma uwzględniać wszelkie zgłoszone problemy, a także zawierać nowe funkcjonalności obejmujące m.in. możliwość wpisania przez zamawiających do części IV kryteriów kwalifikacji, czyli warunków udziału w postępowaniu, tak aby wykonawcy mieli ułatwione zadanie przygotowując JEDZa do złożenia w konkretnym postepowaniu.

Wydaje mi się, że nie warto zatem zrażać się do opisywanego narzędzia do przygotowania JEDZ, choć na pewno trzeba się uzbroić w cierpliwość. Na dzień dzisiejszy narzędzie to nie do końca jest niestety zgodne z obietnicą na stronie UZP, że Narzędzie to było ciągle udoskonalane i obecnie osiągnęło pełną funkcjonalność.

Jeśli ktoś z czytelników chciałby podzielić się swoimi doświadczeniami w korzystaniu z omawianego narzędzia, zapraszam do komentowania.

 

Autorem tego wpisu jest Tomasz Zalewski

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)polityka unijna (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję