2020-07-03
Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom

W dniu 30 czerwca br. SN wydał wyrok w sprawie o sygn. III CZP 67/19, w którym wskazał, iż artykuł 483 § 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o której mowa w art. 143d ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Autorem tekstu jest dr Magdalena Łuczak-Golenia.

Wyrok rozwiewa wątpliwości, jakie pojawiły się na tle stosowania art. 143d ust. 1 pkt. 7 lit. a ustawy PZP, który nakłada na strony umów o roboty budowlane zawierane w trybie ustawy PZP  obowiązek zastrzeżenia wobec wykonawcy kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Część doktryny stała do tej pory na stanowisku, iż art. 143 d ust. 1 pkt. 7 lit. a ustawy PZP pozostaje w sprzeczności z art. 483 ustawy Kodeks cywilny, który wskazuje, iż kara umowna może być zastrzeżona jako naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Tym samym przyjmując, iż zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest zobowiązaniem pieniężnym, konsekwentnie należałoby przyjąć, iż powiązanie kary umownej z nieterminową zapłatą, czy też brakiem zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jest postanowieniem nieważnym.

Odmienne od powyższego stanowisko prezentuje Krajowa Izba Odwoławcza, która twierdzi, iż ze świadczeniem pieniężnym mamy doczynienia tylko w relacji wykonawca – podwykonawca. Kary umowne są natomiast zastrzegane w relacji zamawiający – wykonawca z tytułu naruszenia zobowiązań umownych wykonawcy – obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie. W ocenie KIO zobowiązanie wykonawcy wobec zamawiającego jest zobowiązaniem odmiennym niż zobowiązanie pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą i jest to zobowiązanie niepieniężne, a zatem zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania tego zobowiązania przez wykonawcę jest prawnie dopuszczalne.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28.01.1994 r. sygn. akt: I CO 39/93 wyraził jeszcze odmienny pogląd niż powyżej przedstawione. Dopuścił mianowicie możliwość zastrzeżenia kary umownej przy zobowiązaniach pieniężnych, wskazując na zasadę swobody kontraktowania, o której mowa w art. 353 [1] ustawy Kodeks cywilny. Doktryna uznała jednak niniejsze stanowisko Sądu Najwyższego za kontrowersyjne, budzące wątpliwości w zakresie podstaw do stosowania analogii z przepisów o karze umownej.

Sąd Najwyższy mógł dopuścić możliwość zastrzegania kary umownej za zobowiązania pieniężne na podstawie ustawy szczególnej – ustawy PZP, niejako lex specialis w stosunku do uregulowań ustawy Kodeks cywilny.

Dokładne uzasadnienie prawne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w niniejszej sprawie poznamy w momencie publikacji uzasadnienia przedmiotowego wyroku.

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję