2012-03-06
Dyskusje nad dyrektywą obronną w ramach Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Autorem tego wpisu jest Piotr Kunicki.

W dniu 29 lutego 2012 r. odbyło się zamknięte spotkanie eksperckie zorganizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego na temat „Uwolnienia europejskiego rynku zbrojeniowego: konsekwencje wprowadzenia dyrektywy 2009/81”. W spotkaniu tym brałem udział z ramienia kancelarii Wierzbowski Eversheds. Wnioski z dyskusji będą omówione publicznie z udziałem ekspertów w dniu 27 marca 2012 r. w Bibliotece Publicznej M.St. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie (termin do potwierdzenia z Fundacją). Już teraz zapraszam na to kolejne spotkanie.

/aktualizacja z 29 marca 2012 r. Spotkanie organizowane przez Fundację im. K. Pułaskiego odbędzie się we wtorek 3 kwietnia 2012 r. o godz. 17:00.

W gronie ekspertów poruszone zostały najbardziej istotne z punktu widzenia dyrektywy obronnej kwestie, w tym brak uchwalenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która ma za zadanie implementować przepisy dyrektywy do prawa polskiego.

Jeden z postulatów spotkania dotyczył konieczności uchwalenia nowelizacji, ale dopiero wówczas, gdy zostanie ona dostosowana do specyfiki zamówień w dziedzinie obronności. Warta rozwagi jest koncepcja wprowadzenia obowiązku zasięgnięcia przez Krajową Izbę Odwoławczą opinii biegłego w sprawach dotyczących wiedzy specjalistycznej z zakresu obronności w przypadku odwołań dotyczących zamówień obronnych istotnych dla bezpieczeństwa państwa. Nawet wtedy, gdy podstawowy interes bezpieczeństwa państwa nie doznaje zagrożenia, należy oczekiwać, iż procedury rozpatrywania odwołań z zakresu istotnych dla bezpieczeństwa państwa zamówień obronnych (oczywiście odrębną kwestią pozostaje to, jak zdefiniować takie zamówienia – wartość, rodzaj?) będą gwarantować wyczerpujące rozpatrzenie sprawy w oparciu o wiedzę ekspercką. Poza sporem pozostaje bowiem stwierdzenie, iż obecne regulacje dotyczące rozpatrywania odwołań przez KIO – skądinąd słusznie co do zasady – przyjmują zasadę kontradyktoryjności postępowania. A zatem to strony zobowiązane są do przeprowadzania wszelkich dowodów. W przypadku zamówień obronnych o szczególnym znaczeniu, ważniejszą zasadą od kontradyktoryjności i sprawności postępowania, wydaje się zapewnienie bezpieczeństwa obronności państwa.

Kwestią wymagającą – jak się wydaje – uregulowania w ramach nowelizacji ustawy Pzp jest możliwość żądania przez Zamawiającego dokonania prezentacji próbek oferowanego przez Wykonawców przedmiotu zamówienia. O ile dotychczasowa praktyka zamówień publicznych dopuszczała taką sytuację, to jednak wydaje się, że w przypadku zamówień obronnych - w których prezentacja może zakładać konieczność zniszczenia sprzętu o znacznej wartości - formalne uregulowanie prezentacji próbek wydaje się konieczne. Ustawa powinna przewidywać kwestie związane z rejestracją prezentacji, sposobem jej oceny i przeprowadzenia, a także inne kwestie dotyczące chociażby ponoszenia lub zwrotu kosztów prezentacji jak i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawcy. Przy okazji, ustawodawca mógłby podjąć próbę zmiany delegacji ustawowej zawartej w art. 25 ust. 1 w celu doprecyzowania, iż zamawiający jest uprawniony do żądania próbek zamówienia, a nie tylko dokumentów dotyczących spełniania warunków i oferowanego świadczenia. Może przy tej okazji udałoby się zdefiniować pojęcie próbki na potrzeby wszystkich zamówień.

Odrębny temat w ramach dyskusji stanowiła kwestia stosowania wyłączenia z art. 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej po przewidywanej implementacji dyrektywy obronnej. Zgodnie z tym przepisem, żadne Państwo Członkowskie nie ma obowiązku udzielania informacji, których ujawnienie uznaje za sprzeczne z podstawowymi interesami jego bezpieczeństwa oraz każde Państwo Członkowskie może podejmować środki, jakie uważa za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, a które odnoszą się do produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi; środki takie nie mogą negatywnie wpływać na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych. Nowelizacja ustawy Pzp zakłada, iż Rada Ministrów wyda rozporządzenie określające tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 TFUE oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego, a także właściwego wykonywania napraw i remontów posiadanego sprzętu wojskowego. W ramach dyskusji podnoszono, iż uregulowanie przesłanek stosowania wyłączenia z art. 346 TFUE poprzez odesłanie do rozporządzenia wydaje się niezasadne. Przede wszystkim, przepis art. 346 TFUE ma charakter samoistny i bezpośrednio obowiązujący, a zatem przepisy niższej rangi nie mogą ograniczać jego zastosowania. Po drugie, kwestie związane ze sposobem dokonywania oceny występowania określonych przesłanek kwalifikujących stan faktyczny pod hipotezę przepisu prawnego są zazwyczaj precyzowane w zaleceniach np. ministerstw (w tym przypadku MON), czego najlepszym przykładem są liczne noty wyjaśniające Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy obronnej. Gdyby bowiem okazało się, iż zalecany tryb postępowania obarczony jest jakimkolwiek błędem, to w przypadku wydanego rozporządzenia, sposób jego zmiany wymaga czasochłonnej procedury legislacyjnej. W przypadku zaleceń, tryb jest dużo prostszy i szybszy. Uczestnicy dyskusji podzielili przy tym opinię, iż treść przyszłego rozporządzenia winna być znana w takim samym stopniu, co treść nowelizacji ustawy Pzp. Do chwili obecnej nie ukazał się jednak projekt rozporządzenia, co powoduje znaczną niepewność, co do całościowego opracowania nowelizacji. Wydaje się także, że rozporządzenie, o ile musi być wydane, nie powinno określać zamkniętego katalogu przesłanek pozwalających na zastosowanie wyłączenia z art. 346 TFUE, ale otwarty katalog nieograniczający zastosowania klauzuli generalnej zawartej w tym przepisie.

Istotnym wątkiem poruszonym w dyskusji była kwestia możliwości stosowania tzw. offsetów w ramach zamówień obronnych. Mechanizm umów offsetowych jest szczególnie istotny dla rozwoju krajowego potencjału obronnego poprzez wymianę know-how z zakresu obronności oraz prowadzenia wspólnych badań w zakresie rozwoju technologii obronnej. Komisja Europejska w nocie wyjaśniającej dotyczącej offsetu wyraziła negatywne stanowisko w tej kwestii, zaznaczając, iż zakazane jest stosowanie offsetu w jakiejkolwiek formie. Powstaje jednak pytanie, czym jest offset i jak go rozumieć w świetle obowiązującej ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Czy instytucja offsetu przestanie istnieć po nowelizacji ustawy Pzp, czy też nadal możliwe będzie – choć w ograniczonym stopniu – zobowiązanie wykonawcy zamówienia obronnego do wykonania dodatkowych zobowiązań offsetowych?

O możliwości stosowania offsetu, jak i wskazanych wyżej wątkach dyskusji będę jeszcze pisać w następnych wpisach na blogu.

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)polityka unijna (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję